அதிமுகவிற்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவு என பிற்படுத்தப்பட்டோர் பேரவை அறிவிப்பு