அம்மா அழைப்பு மையத்தை பற்றி குறை கூறி மேடையில் அசிங்கபட்ட ஸ்டாலின்.