அம்மா திட்ட சிறப்பு முகாம்: மனுக்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு உடனே சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படுவதால் ஏராளமானோர் பயன்