அம்மா முழு உடல் பரிசோதனை: முதல் நாளில் 30 பேருக்கு பரிசோதனை