அம்மா வழியில் நடக்கும் இந்த ஆட்சி, சிறுபான்மை மக்களின் வழிபாட்டு உரிமையையும், கலாச்சாரத்தையும் பாதுகாக்கும்