அரசு பொது தேர்வில் சிறப்பிடம் பெரும் 960 மாணவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் காமராஜர் விருது