அ.தி.மு.க. வின் இரு அணிகளும் இணைய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது