உட்கார, நடக்க பயிற்சி செய்யும் முதல்வர் ஜெயலலிதா ; விரைவான முன்னேற்றம் கண்டு டாக்டர்கள் மகிழ்ச்சி