ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை சார்பில் ரூ.273.44 கோடி மதீப்பீட்டில் கட்டடங்கள்