ஒரு குடும்பத்தின் பிடியில் இருக்கும் அதிமுகவை மீட்கும்வரை தர்ம யுத்தம் தொடரும்