நிவாரணப் பணிகளால் – இயல்பு நிலை திரும்பியது:கடலூர் மக்கள் மகிழ்ச்சி