கல்வித் துறைக்கு அதிக நிதியை ஒதுக்கி கல்வியின் தரத்தை உயர்த்தியவர் முதல்வர் ஜெயலலிதா