சிறப்பாக பணிபுரிந்த தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் வகுப்பாசிரியர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் பாராட்டு விழா