குடிசைகள் இல்லா தமிழகம் உருவாக்கப்படும்: ஆளுநர் உரையில் அறிவிப்பு