குடும்ப பிரச்சினையில் சிக்கியுள்ள கருணாநிதியால் மக்கள் பிரச்சினையை தீர்க்க முடியாது