கூட்டுறவு வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏடிஎம் அட்டை, விவசாயிகளுக்கு ரூபே கடன் அட்டை