கைத்தறிக்கு ஜிஎஸ்டியில் இருந்து விரைவில் விலக்கு கிடைக்கும்