சட்டம் ஒழுங்கை கட்டிக்காத்த தமிழக காவல்துறையினருக்கும்,தமிழக மக்களுக்கும் கவர்னர் பாராட்டு