சட்டையை தானே கிழித்து கொண்டு நாடகம் ஆடுகிறார் ஸ்டாலின்