சம்பா சாகுபடிக்காக திறந்துவிடப்பட்ட காவிரி நீர் நாகை மாவட்ட எல்லையை வந்தடைந்தது