சாலையோரங்களில் இருப்பவர்கள் விண்ணப்பித்தால் 4 நாட்களில் வீடுகள் வழங்கப்படும்