சிறுவாணி ஆற்றின் குறுக்கே அணைகட்ட,கேரள அரசுக்கு தடை