சிறு-குறு விவசாயிகளுக்காக ரூ.100 கோடியில் கூட்டுப் பண்ணைய முறை