சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் ஓய்வூதியம் ரூ.13,000 ஆக உயர்வு