சுய உதவிக்குழு பயிற்சியாளர்களுக்கு அம்மா கைபேசி 38,411 பசுமை வீடுகள் வழங்கும் திட்டம்