பாம்பாற்றின் குறுக்கே கேரளா அணை கட்டுவதை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்