தமிழகத்தில் இன்று முதல் 500 மதுக்கடைகள் மூடப்படுகின்றன