தமிழகத்தில் இன்று 232 தொகுதிகளில் ஓட்டு எண்ணிக்கை : முடிவு இன்று மதியம் தெரியும்