தமிழகத்தில் கல்வித்துறை வளர்ச்சிக்காக மத்திய அரசு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்