கருணாநிதி கையாலேயே காங்கிரஸ் தன் முடிவுரையை எழுதிக்கொண்டது