தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சர்கள் வழங்கினர்