தமிழகம் உயர்கல்வித் துறையில் 44% வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது