வருவாய்த்துறை கட்டிடங்கள் முதல்வர் திறந்து வைத்தார்