தமிழக அரசு செயல்படுத்தும் தமிழ் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் பெருமையளிக்கிறது