தமிழக அரசின் இலவச கறவை மாடுகள் திடத்தின் மூலம் தினசரி 80 ஆயிரம் லிட்டர் பால்