தமிழுக்கு அடையாளம் திருக்குறள்.தமிழ்நாட்டுக்கு அடையாளம் முதல்வர் ஜெயலலிதா