“தமிழ்நாட்டின் முதன்மைக்கு அம்மா மாடல்” நூல் வெளியீட்டு விழா