தமிழ்நாட்டில் ரூ.1033 கோடியில் 35 துணை மின் நிலையங்கள்