‘‘சட்டசபை கூடும் போது பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பேன்’’