தினகரனுக்கு எதிராக யார் செயல்பட்டாலும் பதவியில் நீடிக்க முடியாது