திமுக காங்கிரஸ் உறவு கூடா நட்பு கேடில் முடியும் என்பதற்கு உதாரணம் : தம்பி துரை