திருப்பூர் அருகே கட்டணமின்றி நடைபெற்ற சிறப்பு மருத்துவ முகாம்