‘துாய்மை இந்தியா’ திட்டத்தின் கீழ், சுத்தமான நகரங்கள் குறித்து நடந்த ஆய்வில், தமிழகத்தின் திருச்சி மாநகரம், மூன்றாம் இடம் பிடித்து, சாதனை