பண்ணை பசுமை கடைகள் மூலம் 2 ஆண்டுகளில், 10 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு சாதனை