காவலர் வீட்டு வசதிக் கழகத்தை இழுத்து மூடியவர் கருணாநிதி