தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வென்ற காவலர்களுக்கு பரிசு