பாதிப்புகள் மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் குறித்து ஆய்வு