நரிக்குறவர் இன மக்களுக்கு கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிக்கும் இலவச பயிற்சி முகாம்