நீலகிரி மாவட்ட தேயிலை தொழில் குழுக்களுக்கு 50 இலை போக்குவரத்து வாகனங்கள்