பாபநாசத்தில் 12,543 பயனாளிகளுக்கு விலையில்லா பொருட்களை அமைச்சர் வைத்திலிங்கம் வழங்கினார்